Wszystkie lokale mieszkalne sprzedane !!!

 

Kolejny konkurs ofert rozstrzygnięty

Informujemy, że w dniu 28.07.2017 r. rozstrzygnięty został konkurs ofert na sprzedaż ostatnich 3 samodzielnych lokali mieszkalnych a także udziału w prawie wieczystego użytkowania działek oznaczonych numerami 76/8 o pow. 166 m2, 76/9 o pow. 394 m2 oraz działek powstałych z podziału działki nr 76/7 o pow. 18 953 m2 oznaczonych numerami 76/10 o pow. 17 492 m2 i 76/11 o pow. 1 461 m2 będących w użytkowaniu wieczystym do 5 grudnia 2089 r. oraz udziału we współwłasności budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności oznaczonego numerem 11 przy ul. Ludwinowskiej, znajdującego się na działce nr 76/10, w skład którego wchodzą niewyodrębnione w nieruchomości wspólnej samodzielne lokale mieszkalne w rozumieniu ustawy o własności lokali, z własnością których związane są udziały w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr KR1P/00292413/6.

W wyniku rozstrzygnięcia w/w konkursu ofert zostali wyłonieni nabywcy na wszystkie 3 lokale mieszkalne.